hướng dân àd
PASS QUYỂN 1: pass ở đây

 

PASS QUYỂN 2: 

 

Chương 35-1Chương 35-2 

Chương 36 (1)– Chương 36 (2)– Chương 36 (3) – Chương 36 (4)– Chương 36 (5)
Chương 39 (1)Chương 39(2)Chương 39(3)
Chương 40 (1)– Chương 40  (2)- Chương 40 (3)  -Chương 40 (4)- Chương 40 (5)
Chương 41 (1)- Chương 41 (2)- Chương 41 (3)  -Chương 41 (4)- Chương 41 (5)