[XK, ĐV] Xuyên Qua Điền Viên Cố Tử Tình – Viễn Giả Lai Ni (lấy pass ở đây)

[XK, DG] Phượng Thiên Đế Thần – Cáo Chín Đuôi (lấy pass ở đây)

[XK,  TS] Cùng Chàng Tiêu Dao – Viễn Giả Lai Ni (lấy pass ở đây)

[VD, HĐ] Cường Giả Ngây Ngô – Viễn Giả Lai Ni (lấy pass ở đây)