Bạch Liên Ti Mệnh truyện chương 11: Cha con gặp mặtBạch Liên Ti Mệnh truyện chương 1, 2,3Chương 4: Nhân GianBạch Liên Ti Mệnh truyện chương 5,6Bạch Liên Ti Mệnh truyện chương 7: Bạch Liên Ti Mệnh truyện chương 8Bạch Liên Ti Mệnh truyện chương 9Bạch Liên Ti Mệnh truyện chương 10: biến cố