Nửa Cái Thây Ma Đến Làm Ruộng

Tác giả:Thái Hồng Ngư.

Converter: Tieuquyen28-1.

Nguồn: Tàng Thư Viện

Edit + Beta : Hoa Anh Túc Độc.

Văn án:

Hoa Vân đại đội trưởng săn giết thây ma bị thây ma vương cắn trúng mà xuyên không vào một bé gái. Mặc dù gia đình khốn khổ, thân nhân cực phẩm rất nhiều, nhưng Hoa đại đội trưởng bày tỏ: Chuyện này chẳng đáng gì!

Chỉ là – –

Ca ca: Muội muội, chớ ăn, cái này còn sống!

Muội muội: Tỷ tỷ, chớ ăn, cái này chưa chín!

Đệ đệ: Tỷ tỷ, chớ ăn, nó còn đang nhúc nhích này!

Hoa Vân rưng rưng: Vậy ta ăn cái gì?

Người nào đó kéo cổ áo ra: Ăn ta!

Tiểu thuyết thuộc loại: Buôn bán làm ruộng

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1                    CHƯƠNG 2                     CHƯƠNG 3                

CHƯƠNG 4                    CHƯƠNG 5                     CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7                    CHƯƠNG 8                     CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 10                  CHƯƠNG 11                   CHƯƠNG 12

CHƯƠNG 13                  CHƯƠNG 14                    CHƯƠNG 15 

CHƯƠNG 16                  CHƯƠNG 17                    CHƯƠNG 18              

CHƯƠNG 19                  CHƯƠNG 20                    CHƯƠNG 21

CHƯƠNG 22                  CHƯƠNG 23                    CHƯƠNG 24

CHƯƠNG 25                  CHƯƠNG 26                    CHƯƠNG 27

CHUƠNG 28                  CHƯƠNG 29                    CHƯƠNG 30

CHƯƠNG 31                  CHƯƠNG 32                    CHƯƠNG 33

CHƯƠNG 34                  CHƯƠNG 35                     CHƯƠNG 36

CHƯƠNG 37            CHƯƠNG 38                     CHƯƠNG 39

CHƯƠNG 40             CHƯƠNG 41                   CHƯƠNG 42

CHƯƠNG 43               CHƯƠNG 44                   CHƯƠNG 45

CHƯƠNG 46                CHƯƠNG 47                   CHƯƠNG 48

CHƯƠNG 49               CHƯƠNG 50                   CHƯƠNG 51

CHƯƠNG 52               CHƯƠNG 53                  CHƯƠNG 54

CHƯƠNG 55                CHƯƠNG 56                  CHƯƠNG 57

CHƯƠNG 58                CHƯƠNG 59                CHƯƠNG 60

CHƯƠNG 61               CHƯƠNG 62                CHƯƠNG 63

CHƯƠNG 64               CHƯƠNG 65                 CHƯƠNG 66

CHƯƠNG 67               CHƯƠNG 68                 CHƯƠNG 69

CHƯƠNG 70               CHƯƠNG 71                 CHƯƠNG 72

CHƯƠNG 73               CHƯƠNG 74                 CHƯƠNG 75

CHƯƠNG 76              CHƯƠNG 77                  CHƯƠNG 78

CHƯƠNG 79            CHƯƠNG 80                   CHƯƠNG 81

CHƯƠNG 82            CHƯƠNG 83                  CHƯƠNG 84

CHƯƠNG 85             CHƯƠNG 86                CHƯƠNG 87

CHƯƠNG 88            CHƯƠNG 89                 CHƯƠNG 90 

CHƯƠNG 91              CHƯƠNG 92                CHƯƠNG 93

CHƯƠNG 94            CHƯƠNG 95                CHƯƠNG 96 

CHƯƠNG 97           CHƯƠNG 98                 CHƯƠNG 99

CHƯƠNG 100            CHƯƠNG 101            CHƯƠNG 102

CHƯƠNG 103            CHƯƠNG 104            CHƯƠNG 105

CHƯƠNG 106           CHƯƠNG 107             CHƯƠNG 108

CHƯƠNG 109              CHƯƠNG 110                CHƯƠNG 111

CHƯƠNG 112             CHUONG 113                CHƯƠNG 114

CHƯƠNG 115            CHƯƠNG 116                  CHƯƠNG 117

CHƯƠNG 118             CHƯƠNG 119               CHƯƠNG 120

CHƯƠNG 121             CHƯƠNG 122                  CHƯƠNG 123

CHƯƠNG 124                 CHƯƠNG 125                CHƯƠNG 126

CHƯƠNG 127                    CHƯƠNG 128                 CHƯƠNG 129

CHƯƠNG 130                    CHƯƠNG 131                  CHƯƠNG 132                     CHƯƠNG 133                     CHƯƠNG 134                  CHƯƠNG 135                         

CHƯƠNG 136                     CHƯƠNG 137                   CHƯƠNG 138

CHƯƠNG 139                     CHƯƠNG 140                CHƯƠNG 141

CHƯƠNG 142                      CHƯƠNG 143                CHƯƠNG 144

CHƯƠNG 145                      CHƯƠNG 146                CHƯƠNG 147

CHƯƠNG 148                      CHƯƠNG 149                CHƯƠNG 150

CHƯƠNG 151                      CHƯƠNG 152                CHƯƠNG 153                               

 CHƯƠNG 154                     CHƯƠNG 155                 CHƯƠNG 156

 CHƯƠNG 157                    CHƯƠNG 158                CHƯƠNG 159

CHƯƠNG 160                      CHƯƠNG 161                      CHƯƠNG 162                

CHƯƠNG 163                       CHƯƠNG 164                      CHƯƠNG 165                 

CHƯƠNG 166                     CHƯƠNG 167                      CHƯƠNG 168                 

CHƯƠNG 169                     CHƯƠNG 170                      CHƯƠNG 171                  

CHƯƠNG 172                 CHƯƠNG 173                      CHƯƠNG 174